„Memory Book Club Polska”

§ 1. Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej ”Regulaminem”, określa  zasady korzystania ze sklepu internetowego znajdującego się pod adresem URL https://pl.memorybook.club, zwanego dalej “Sklepem”.

2. Sklep prowadzony jest przez Julitę Marushchak prowadzącą działalność nierejestrowaną oraz stronę https://pl.memorybook.club (zwaną dalej “Administratorem” lub „Sprzedającym” lub „Usługodawcą” lub “Autorem”.)

3. Adres Sklepu i dane kontaktowe: adres internetowy – https://pl.memorybook.club e-mail info@memorybook.club

4. Każda osoba przed przystąpieniem do użytkowania Sklepu powinna zapoznać się z jego Regulaminem.

5. Dokonywanie zakupów w Sklepie wymaga od Klienta posiadania aktywnego i sprawnego konta poczty elektronicznej email.

6. Informacje dotyczące zakresu przetwarzania danych osobowych przez Serwis („Polityka prywatności”) oraz zakres wykorzystania plików cookies („Polityka cookies”) znajdują się pod adresem URL https://pl.memorybook.club/polityka-prywatnosci/

§ 2. Postanowienie ogólne

 1. Za pośrednictwem Sklepu prowadzona jest sprzedaż na odległość za pomocą sieci Internet: kodów QR w postaci naklejek 3D (zwanych dalej: „Kodami QR”);
 2. Kod QR wykonywany jest na indywidualne zamówienie i nie podlega zwrotowi

3. Wszystkie informacje i treści zawarte na Blogu zostały opracowane przez Autora w dobrej wierze oraz przy zachowaniu szczególnej staranności i rzetelności. Autor nie ponosi jednak odpowiedzialności za:

 • kompletność, adekwatność, dokładność i aktualność zamieszczonych informacji i opinii;
 • decyzje podejmowane przez Użytkowników na podstawie informacji zawartych na Stronie;
 • skutki wykorzystania przez Użytkowników informacji uzyskanych na Stronie;
 • zawartość innych stron połączonych ze Stroną;
 • bezpośrednie, pośrednie, w szczególności przypadkowe straty, szkody i inne wypadki spowodowane przez Użytkowników lub osoby trzecie powstałe w wyniku działań związanych z korzystaniem ze Strony;
 • przerwy w dostępie do sieci, wszelkie błędy sytemu komputerowego;
 • utratę danych spowodowaną awarią sprzętu, wirusami komputerowymi, itd.;

§ 3. Zasady dokonywania zakupu

4. Składanie zamówienia odbywa się za pomocą formularza, dostępnego na stronie Sklepu po naciśnięciu przycisku – „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” w podsumowaniu koszyka zakupów, w którym Kupujący podaje następujące dane:

 • Imię i nazwisko
 • Adres email
 • Numer telefonu

5. Kupujący składa zamówienie po zapoznaniu się z informacjami określonymi w treści Regulaminu sklepu oraz informacjami wskazanymi w ust. 2 niniejszego paragrafu, które zostaną wyświetlone w postaci elektronicznej w ostatnim etapie wypełniania elektronicznego formularza poprzedzającym wyrażenie woli związania się umową  poprzez kliknięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”. Po przeczytaniu zgromadzonych informacji określonych dla danego zamówienia Klienta, Klient wyraża wolę związania umową poprzez naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”

6. Wszystkie ceny podawane na stronach Sklepu są w złotych polskich. Cena wyświetlana jest w podsumowaniu koszyka.

7. Zamówienie uważa się za przyjęte do realizacji po potwierdzeniu przez Sklep przyjęcia zamówienia złożonego przez Klienta.

8. Potwierdzenie przyjęcia zamówienia przesyłane jest automatycznie po złożeniu zamówienia przez Klienta;

9. Sklep może wstrzymać przyjęcie zamówienia w sytuacji podjęcia wątpliwości co do prawdziwości bądź rzetelności wskazanych przez Klienta danych w formularzu rejestracyjnym. W takim przypadku Sklep niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu wyjaśnienia przedmiotowych wątpliwości.

10. W Sklepie honorowane są następujące sposoby płatności:

 • Płatność CashBill
 • BLIK

11. Odbiorcą płatności jest Julita Marushchak, 59-516 Modlikowice 6/2

12. Termin na wykonanie płatności wynosi 7 dni od dnia złożenia zamówienia.

13. Umowę uznaje się za zawartą z chwilą: potwierdzenia przyjęcia zamówienia i dokonaniem wpłaty przez Klienta.

14. Sklep zobowiązuje się do wysłania zamówionych QR kodów w ciągu 14 dni od chwili zawarcia umowy.

15. Na życzenie Klienta wystawiana jest faktura uproszczona. Klient zobowiązany jest do podania pełnych danych niezbędnych do prawidłowego wystawienia faktury uproszczonej:

 • Imię i nazwisko/firmę,
 • Adres zamieszkania/siedziby,
 • Numer NIP (w przypadku firm), numer PESEL (osoby fizyczne),
 • Numer zamówienia,
 • Adres korespondencyjny

16. Każdy rejestrujący się i/lub dokonujący zamówienia Klient wyraża zgodę na otrzymywanie na podany przez siebie adres email informacji: związanych z przebiegiem transakcji oraz zawiadomień o zmianach w niniejszym Regulaminie.

17. Inne informacje dotyczące działania Serwisu, a także zawierające informację handlową o nowych produktach lub usługach Serwisu, o promocjach Serwisu oraz promujących produkty partnerów Administratora przesyłane będą tylko tym Klientom, którzy wyrazili na to zgodę.

§ 6 Wymagania techniczne

 1. W celu prawidłowego i niezakłóconego korzystania ze Sklepu stacja/ urządzenie końcowe  Klienta winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne:
 • Aktywne łącze i urządzenia końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową typu Chrome lub inne,
 • Procesor 2 GHz lub o  wyższych parametrach, pamięć RAM co najmniej 2 GB. ,
 • System operacyjny co najmniej Windows 7,
 • włączona akceptacja plików cookies oraz Skryptów Java,
 • włączona obsługa plików cookies oraz Skryptów Java,

z uwagi na to, że zakupione produkty mogą być w formacie PDF, doc, mp3, mp4, Użytkownik musi posiadać programy, które obsługują wymienione pliki.

2. Sprzedawca oświadcza, iż publiczny charakter sieci Internet i korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną wiązać może się z zagrożeniem pozyskania i modyfikowania danych Klientów przez osoby nieuprawnione, dlatego Klienci powinni stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują wskazane wyżej zagrożenia. W szczególności powinni stosować programy antywirusowe i chroniące tożsamość korzystających z sieci Internet. Sprzedawca nigdy nie zwraca się do Klienta z prośbą o udostępnienie mu w jakiejkolwiek formie Hasła.

3. W celu prawidłowego pobrania Dostępów i Plików z Informacjami i niezakłóconego z nich korzystania , stacja użytkowa Użytkownika winna spełniać poniższe minimalne wymagania techniczne: 16 MB wolnej pamięci

4. Sklep nie jest zobowiązany do dostarczenia powyższych urządzeń i/lub oprogramowania.

§ 7. Odstąpienie od umowy

1. Klient indywidualny (konsument w myśl obowiązującego ustawodawstwa), który zawarł umowę na odległość, ma prawo do odstąpienia od umowy bez podania przyczyny składając stosowne oświadczenie na piśmie. Jest ono jednak ograniczone w czasie i przysługuje jedynie przez 14 dni. Termin ten jest terminem nieprzekraczalnym i liczy się od dnia wydania rzeczy, a gdy umowa dotyczy świadczenia usługi – od dnia jej zawarcia. Do zachowania tego terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.
2. Wskazane w tym paragrafie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą.
3. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania, świadczących o innym wykorzystywaniu produktu, niż tylko do celów jego sprawdzenia.
4. Zgodnie z ustawą, możliwości zwrotu nie podlegają m.in.: świadczenia usług rozpoczętych, za zgodą Klienta, przed upływem terminu, o którym mowa w art. 7 ust.1, dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na nośnikach programów komputerowych po usunięciu przez Klienta ich oryginalnego opakowania, świadczeń o właściwościach określonych przez Klienta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą, świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócona lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu, dostarczania prasy.
6. W przypadku skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, zwracany towar należy odesłać na własny koszt na adres siedziby Sprzedawcy.
7. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę.
8. W ciągu dwóch dni roboczych od otrzymania towaru wraz z oświadczeniem o odstąpieniu od umowy, sklep dokona sprawdzenia produktu. Jeżeli towar spełnia wymienione w punkcie 4 niniejszego paragrafu wymagania, zostanie wystawiona faktura korygująca. Oryginał i kopia faktury zostaną wysłane do Klienta w formie plików PDF na wskazany adres e-mail. Klient powinien odesłać maila zwrotnego z zawartym skanem podpisanej faktury korygującej bądź maila zawierającego treść “potwierdzam treść oraz otrzymanie faktury korygującej”. Po jej otrzymaniu, w ciągu 7 dni roboczych, Sklep dokona zwrotu zapłaty na wskazane konto Klienta.


§ 8. Procedura reklamacji

1. W przypadku niezgodności towaru z umową reklamowany towar wraz z pismem określającym rodzaj niezgodności oraz oczekiwania dotyczące sposobu realizacji naszych zobowiązań, należy odesłać na koszt Sprzedawcy (podstawa prawna – ustawa z dnia 27 lipca 2002 roku o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. nr 141 poz. 1176 ze zm.) i ustawa z dnia 2 lipca 2000 roku o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22, poz. 271 ze zmianami).
2. Klient traci uprawnienia określone w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego, jeżeli przed upływem dwóch miesięcy od stwierdzenia niezgodności towaru z umową nie zawiadomi sklepu o tym fakcie. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie zawiadomienie przed jego upływem. W przypadku sprzedaży niestanowiącej sprzedaży konsumenckiej, wyłącza się przepisy zawarte w artykułach 556-576 Kodeksu Cywilnego.

.

§ 9 Polityka prywatności oraz ochrona danych osobowych

1. Wszelkie kwestie związane z bazami danych oraz ochroną danych osobowych regulowane są szczegółowym opisem w Polityce Prywatności. Dostępne do przeczytania: https://sagefemme.pl/polityka-prywatnosci

§ 10 Postanowienia końcowe

1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz.U. 2000 nr 22 poz. 271 ze zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2002 r. o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz.U. 2002 nr 141 poz. 1176 ze zm.), ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. -Kodeks cywilny (Dz.U. 1964 nr 16 poz. 93 ze zm.).
2. Spory wynikające ze stosowaniem niniejszego Regulaminu i w związku z wykonywaniem zawartych umów między Sklepem a Klientami, będą rozpatrywane przez Sąd właściwy według przepisów o właściwości rzeczowej i miejscowej zgodnie z ustawą z dnia 17.11.1964r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz.U. nr 43 poz. 296 ze. zm.).
3. Sprzedawca zastrzega sobie prawo wprowadzania zmian do niniejszego Regulaminu z zastrzeżeniem, iż do umów zawartych przed zmianą Regulaminu stosuje się wersję Regulaminu obowiązującą w chwili złożenia zamówienia przez Klienta.


Data opublikowania regulaminu 22.08.2023 r.

Data aktualizacji: 22.08.2023r.